2022

Schützenfest 2022: Birgit Elmrich regiert zum 2. Mal in Holthausen

2019

Schützenfest 2019: Birgit Elmrich regiert Holthausen

2017

Schützenfest 2017: Christoph Bogner regiert in Holthausen

2024

Schützenfest 2024: Melanie Benninghoff regiert in Holthausen

2018

Schützenfest 2018: Jürgen Stubbe regiert in Holthausen

2016

Schützenfest 2016: Uwe Bosserhoff regiert in Holthausen

2023

Schützenfest 2023: Tobias Iser regiert in Holthausen